NOGOMET

FOTOGALERIJA

POVIJEST

TURIZAM

IZBORI

USTROJ

 

VIJEĆE OPĆINE

 

*donosi Statut Općine,

*donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,

*donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,

*donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,

*donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,

*donosi odluku o privremenom financiranju

*odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Farkaševac, čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna),

*donosi odluku o promjeni granice Općine

*uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,

*osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

*daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,

*donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,

*raspisuje lokalni referendum,

*bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,

*bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,

*odlučuje o pokroviteljstvu,

*donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,

*imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,

*donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.


Sastav Općinskog vijeća

 1. Tomislav Strika (HSS) – predsjednik Općinskog vijeća
 2. Zdravko Ježovita (HSS)
 3. Željko Đurasek (/HSS)
 4. Vinko Bukal (HSS)
 5. Renato Stjepanović (HSS)
 6. Kruno Babić (HSS)
 7. Željko Copak (HDZ)
 8. Đuro Sekelj (HDZ)
 9. Ivan Majhen (HDZ)
 10. Marijan Božić (HDZ)
 11. Vlado Mrvčić (SDP) – zamjenik predsjednika općinskog vijeća

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine.

U obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

*priprema prijedloge općih akata,

*izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Vijeća

*utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,

*upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općina u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Vijeća,

*odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

*upravlja prihodima i rashodima Općine,

*upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine.

*odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

*donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,


*imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,

*imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

*utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Općine,

*predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,

*razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

*imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

*donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

*sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

*donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

*daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

*do kraja ožujka tekuće godine podnosi Vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,

*provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odluku Vijeća,

*organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

*usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine rada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općina, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na općinu,

*nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,

*daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

*obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,

*obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.


Općinski načelnik:

Dražen Draganić, HSS


Zamjenik Općinskog načelnika

Duško Švec


Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Farkaševac utvrđenih zakonom, te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.


Pročelnica:

Jadranka Đurasek

OPĆINA FARKAŠEVAC

 

Jedinstveni upravni odjel

Ponedjeljak, petak 7,00-15,00

Rad sa strankama  7,00-12,00

 

Dom zdravlja Zagrebačke županije,

Zdravstvena ambulanta Farkaševac

 

Parni datumi:

13,00 - 20,30

 

Neparni datumi:

7,00 - 14,30

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Ljekarna Joukhadar

Parni datumi: 11,00 – 19,00

Neparni datumi 7,00- 15,00

 

Veterinarska stanica Vrbovec

Ambulanta Farkaševac

Rad u ambulanti svakodnevno 8,00-9,00

Rad na terenu i dežurstvo 0,00-24,00

 

Trgovina AS-agro d.o.o.

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Trgovina Špar d.o.o.

Radnim danom 6,30 – 20,00

Nedjeljom 7,00-13,00

 

Trgovina Budućnost

Radnim danom 7-15,00

Nedjeljom 8,00-12,00

 

Trgovina Aktual

Radnim danom 7,30-15,00

Subotom 7,30-13,00

RADNO VRIJEME USTANOVA

 

Poštanski ured Farkaševac

Radnim danom

Ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak  11,30 - 14,30

 

Autobusne linije poduzeća Čazmatrans Nova d.o.o.

Polazak Bjelovar: 6,35; 11,10; 15,10;18,05

Polazak Vrbovec: 5,15; 9,20; 13,15; 15,50; 19,50

Copyright © 2014. OPĆINA FARKAŠEVAC